ישראל

מכרז למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של בניין קריית הממשלה בנתניה.
 • מיקום: נתניה (גוש 9140, חלקה 133, תא שטח מס' 1001 (לפי תכנית מס' נת\542\א\9))
 • לקוח: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי – חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה – מנהלת הבינוי הממשלתי.
 • תקופה: כ- 36 חודשים ותחילתה במועד מתן צו התחלת עבודות וסופה במועד קבלת תעודת השלמה מאת המזמין והעמדת המבנה לרשות ולשימוש המזמין.תקופת תפעול: 22 שנה
 • שטח:
  כ- 16,150 מ"ר שטחים עיליים לפונקציות ייעודיות ושטחי שרות, 9,572 מ"ר שטחים תת קרקעים ובהם 268 מקומות חניה ב- 3 מפלסים (בסה"כ 25,722 מ"ר)
 • תאור:
  • כל עבודות למימון, בנייה, תפעול ותחזוקת המבנה ובכלל זה תכנון, היתרי בניה, תאום תכנון וביצוע של כל העבודות התכנון ההקמה והשלמת המתקן בהתאם לכל נספחי מכרז זה
  • תקופת הזיכיון הכוללת הקמה ותפעול הינה 24 שנים ו- 11 חודשים.

    

בפרויקט זה השתתפו: