ישראל

מכרז למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של בניין קריית הממשלה בנתניה.
 • מיקום: על שדרות ציר בן צבי, נתניה [גוש 9140, חלקה 133, תא שטח מס' 1001 (לפי תכנית מס' נת\542\א\9)]
 • לקוח: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי – חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה – מנהלת הבינוי הממשלתי.
 • הקמה: כ-36 חודשים. תחילתה במועד מתן צו התחלת עבודות וסופה במועד קבלת תעודת השלמה מאת המזמין והעמדת המבנה לרשות ולשימוש המזמין. תקופת תפעול: 22 שנה.
 • תקציב: כ-250 מליון ש"ח
 • שטח:
  כ-16,150 מ"ר שטחים עיליים לפונקציות ייעודיות ושטחי שרות, 9,572 מ"ר שטחים תת קרקעיים ובהם 268 מקומות חניה ב-3 מפלסים (בסה"כ 25,722 מ"ר)
 • תיאור:
  • כל עבודות למימון, בנייה, תפעול ותחזוקת המבנה ובכלל זה תכנון, היתרי בניה, תאום תכנון וביצוע של כל העבודות התכנון ההקמה והשלמת המתקן בהתאם לכל נספחי מכרז זה.
  • תקופת הזיכיון הכוללת הקמה ותפעול הינה 24 שנים ו- 11 חודשים.

  •  

   המבנה בן 13 קומות (10 עיליות, 3 תת-קרקעיות)

 • הקריה צפויה לכלול את המשרדים הממשלתיים הבאים:

  • נציבות מס ההכנסה
  • משרדי המע"מ
  • רשות האוכלוסין
  • שירות התעסוקה
  • משרד המשפטים
  • משרד הבריאות
  • משרד הקליטה
  • בית הדין הרבני
  • משרד הרווחה
  • משטרת נתניה
  • רשות הגבייה
בפרויקט זה השתתפו: